• TRgO SPZ Martin
  TRgO SPZ Martin
  Slovenský poľovnícky zväz,
  Turčianska regionálna organizácia,
  036 01 Martin, Svätoplukova 16
  IČO: 00418773-023
  DIČ: 2020598162
  Číslo účtu:
  SK39 0900 0000 0000 6132 3962
  E-mail: spz.martin@gmail.com
  Mobil: 0903 440 062
 • OPK Martin
  OPK Martin

  Slovenská poľovnícka komora,
  Obvodná poľovnícka komora,

  036 01 Martin, Svätoplukova 16
  IČO: 42175682-023
  DIČ: 2023003400
  Číslo účtu:
  SK84 1100 0000 0029 2583 4436
  E-mail: martin@opk.sk

  Mobil: 0903 440 064

   

 • Štruktúra OPK
  Štruktúra OPK
  Predseda: Prof. Danko Ján
  Podpredseda: MUDr. Slávik Pavol
  Vedúci kancelárie: Badová Zuzana
  Predstavenstvo OPK Martin:
  Prof. Danko Ján (predseda)
  Valko Ján (strelectvo)
  Kramár Jaroslav (kynológia)
  Ing. Parvanov Miroslav (poľovníctvo)
 • Volené orgány
  Volené orgány

  Zástupcovia PZ, ktorí sú priamo volení, tvoria Radu TRgO SPZ Martin. Jedenkrát za 5 rokov Rada TRgO SPZ Martin zvoláva Snem TRgO SPZ Martin kde sa volí predstavenstvo ktoré zastrešuje a plní úlohy v rámci okresu. Konferencia OPK Martin sa koná každý rok, tvoria ju zástupcovia poľovníckych subjektov ako delegáti. Jedenkrát za 5 rokov sa uskutočňuje výročná konferencia, ktorá volí predstavenstvo OPK na nasledujúce obdobie.

Vyšlo nové číslo vestníka "Turčiansky Poľovník"

Vyšlo druhé číslo polročníka "Turčiansky Poľovník". Aktuálne číslo tohoto vestníka má označenie 2019 - 7/12.

   IMG 20200103 111622          IMG 20200103 111636

 

  IMG 20200103 111603

Akcie v roku 2020

Obvodná poľovnícka komora Martin v spolupráci s TRgO SPZ Martin organizuje v roku 2020

Kynolgické podujatia:

1./ 6.6.2020- Oblastná výstava psov / strelnica Kláštor pod Znievom/

2./ 22.8.2020- PF skúšky / strelnica Kláštor pod Znievom/

3./ 22-25.10.2020- Fatranský pohár

4./ 7.11.2020 -PF skúšky/ strelnica Kláštor pod Znievom/

5./ 28-29.11.2020- SD skúšky

Strelecké podujatia:

1./ 25.4.2020- kontrólne streľby členov OPK Martin

2./ 16.05.2020- Okresný prebor B-50, M-400/ strelnica Kláštor pod Znievom/

3./ 20.6.2020- Verejný strelecký pretek B-50 a Parkúr 50/ strelnica Kláštor pod Znievom/

4./ 18.7.2020- Verejný strelecký pretek OS -80/ strelnica Kláštor pod Znievom/

5./ 15.8.2020- Verejný strelecký pretek M-800/ strelnica Kláštor pod Znievom/

6./10.10.2020- Seniorský strelecký prebor / strelnica Kláštor pod Znievom/

Prihláška na skúšky poľovných psov

V sekcii "Dokumenty na stiahnutie" si môžete stiahnuť  dokument Prihláška na skúšky poľovných psov

Výsledky verejného streleckého preteku M-800 v Kláštore pod Znievom

Dňa 24.8.2019 sa uskutočnil na strelnici v Kláštore pod Znievom verejný strelecký pretek M-800 započítavaný do celoslovenskej streleckej ligy. Zúčastnilo sa 23 strelcov z celého Slovenska. Prehľad výsledkov je vo výsledkovej listine. Zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Podrobná výsledková listina k nahliadnutiu TU.

 
 

M-800- strelecká liga SPK

Obvodná poľovnícka komora Martin usporiada dňa 24.08.2019/ sobota/ na strelnici v Kláštore pod Znievom verejnú streleckú súťaž v Redukovanom štvorboji M 800.

Podrobné propozície na stiahnutie TU.

 

AMO: Nariadenie hlavného veterinárneho lekára !!!

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 7 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e m

všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačei zveri, pričom môžu použiť

 • zakázaný spôsob lovu podl'a § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  - použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu;
  - použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadenína osvetlbvanie terčov;
 • nesprávny spôsob lovu podl'a § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  - loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadení na osvetľovanie terčov;
  - loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru;
  - loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľhohospodárske práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovnéh opozemku;
  - loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.

Cieľom tohoto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.

Celý text nariadenia Jozefa Bíreša, ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky nájdete TU.

Voľba delegátov na výročný Snem OPK Martin

Predstavenstvo OPK Martin zvoláva všetkých držiteľov poľovných lístkov, ktorí nie sú zaradení a nie sú zamestnancami v poľovných subjektoch v pôsobnosti OPK Martin, na zhromaždenie 20.8.2019 o 15.00 hod. do budovy Slovenského poľovníckeho zväzu v Martine na Svätoplukovej ulici č.16 za účelom voľby delegátov na výročný Snem OPK Martin.

Celú pozvánku si môžete stiahnuť TU.

Koniec platnosti poľovných lístkov

K 31.12.2019 končí platnosť poľovných listkov týmto členom OPK Martin. Prílohou je žiadosť na predlženie poľovného lísta a súhlasy dotknutých osôb. Poprosím vyplniť a priniesť do kancelárie OPK Martin najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti poľovného líska t.j do 30.1.2019. Po tomto termíne už poľovný lístok predĺžený nemôže byť môže byť vydaný len nový.

Vyšlo prvé číslo vestníka "Turčiansky Poľovník"

Vyšlo prvé tohtoročné číslo vestníka "Turčiansky Poľovník". Bude vychádzať ako polročník. Aktuálne číslo (r.2019/1-6) si môžete stiahnuť TU.

Okresný prebor v B -50a M 400

Dňa 25.5.2019 organizovala turčianska regionálna organizácia SPZ Martin okresný prebor v B -50a M 400. Na rade SPZ Martin v roku 2017 sme sa uzniesli na tom, ze každé poľovnícke združenie vyšle na okresný prebor dvoch zástupcov. Uznesenie sa nám zčasti podarilo naplniť, z 23 poľovníckych združení sa preboru nezúčastnili z: Magura Kľačany, Poloma Sklabina, Necpaly Zabokreky, Bukovina Mosovce, Jasienok Blatnica, Voda Horna Stubna, Javorina Vricko, Cechrenica Trebostovo a Ondrasova.
Na prvom mieste v sa v disciplíne M 400 umiestnil Nekoranec Igor s výsledkom 384 z 400, druhý bol Matej Chorvát s výsledkom 373 z 400, a tretí Čech Libor s výsledkom 370 zo 400 možných.
V brokovom súboji B 50 opať vyhral Igor Nekoranec s výsledkom 45 z 50 možných, druhý skončil Jaroslav Durik s výsledkom 40 z 50 možných a tretí Peter Minarovič s výsledkom 38 z 50 možných.
Sutaz maj 2019 1

Sutaz maj 2019 2     Sutaz maj 2019 3     Sutaz maj 2019 4

Výsledkové listiny:
Vysledkova listina B 50     Vysledkova listina M 400

Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalsie stretnutie na nasej strelnici, Badová

O nás

Vítame Vás na stránkach Turčianskej regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Martine a Obvodnej poľovníckej komory v Martine.
Turčianska regionálna organizácia SPZ Martin je organizačnou zložkou s právnou subjektivitou, ktorá združuje poľovnícke subjekty vykonávajúce právo poľovníctva okresoch Martin a Turčianske Teplice ktoré sú organizačnými jednotkami SPZ, iné PZ alebo  kluby a nezaradených členov SPZ ktorí doposiaľ nevyužili svoje právo zaradiť sa do PZ alebo klubu. TRgO SPZ Martin plní na úseku poľovníctva úlohy ktorými ho poverí OPK Martin.
Zástupcovia PZ, ktorí sú priamo volení tvoria Radu TRgO SPZ Martin. Jedenkrát za 5 rokov Rada TRgO SPZ Martin zvoláva Snem TRgO SPZ Martin kde sa volí predstavenstvo ktoré zastrešuje a plní úlohy v rámci okresu. 
Obvodná poľovnícka komora je organizačnou zložkou Slovenskej poľovníckej komory. OPK Martin pôsobí v územnom obvode Obvodného lesného a pozemkového úradu Martin a združuje užívateľov poľovných revírov  v obvode pôsobnosti a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi revíru ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo, ďalej fyzické osoby- členovia SPK s trvalým pobytom v obvode pôsobnosti. Každoročne  sa uskutočňuje konferencia OPK Martin, ktorú tvoria zástupcovia poľovníckych subjektov ako delegáti. Jedenkrát za 5 rokov sa  uskutočňuje výročná konferencia ktorá volí orgány OPK- predstavenstvo OPK  na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo OPK  je výkonným orgánom OPK a plní všetky úlohy prijaté konferenciami a zabezpečuje, sleduje a plní úlohy na úseku hospodárenia OPK Martin.

Zoznam PZ/PS/ organizovaných pod TRgO SPZ Martin
1./ Poľovnícke združenie Magura Kľačany
2./ Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
3./ Poľovnícke združenie Kriváň Turany
4./ Poľovnícka organizácia Kľak podhradie
5./ Poľovnícke združenie Kantor Martin
6./ Poľovnícke združenie Poloma Sklabiňa
7./ Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno
8./ Poľovnícke združenie Lysec Hôsec
9./ Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky
10./ Poľovnícke združenie Boriny Ďanová
11./ Poľovnícke združenie Jasienok
12./ Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce
13./ Poľovnícke združenie Voda Horná Štubňa
14./ Poľovnícke združenie Skalka Turček
15./ Poľovnícke združenie Vysoký Vrch Zverín Dubové
16./ Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo
17./ Poľovnícke združenie Holý Vrch
18./ Poľovnícka spoločnosť Javorina
19./ Poľovnícke združenie Janková Kláštor
20./ Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo
21./ Poľovnícke združenie Turiec Bystrička
22./ Poľovnícka spoločnosť Martin-Priekopa
23./ Poľovnícke združenie Ondrašová

Zoznam poľovných subjektov organizovaných pod OPK Martin
1./ Poľovnícke združenie Magura Kľačany
2./ Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
3./ Poľovnícke združenie Kriváň Turany
4./ Poľovnícka organizácia Kľak podhradie
5./ Poľovnícke združenie Kantor Martin
6./ Poľovnícke združenie Poloma Sklabiňa
7./ Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno
8./ Poľovnícke združenie Lysec Hôsec
9./ Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky
10./ Poľovnícke združenie Boriny Ďanová
11./ Poľovnícke združenie Jasienok
12./ Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce
13./ Poľovnícke združenie Voda Horná Štubňa
14./ Poľovnícke združenie Skalka Turček
15./ Poľovnícke združenie Vysoký Vrch Zverín Dubové
16./ Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo
17./ Poľovnícke združenie Holý Vrch
18./ Poľovnícka spoločnosť Javorina
19./ Poľovnícke združenie Janková Kláštor
20./ Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo
21./ Poľovnícke združenie Turiec Bystrička
22./ Poľovnícka spoločnosť Martin-Priekopa
23./ Poľovnícke združenie Ondrašová
24./ Poľovnícke združenie Polet
25./ Devana s.r.o
26./ Lesy SR OZ Žilina, revír Gader
27./ Poľovnícke združenie Reváň Vrícko
28./ Žiarec Háj Poľovnícka spoločnosť
29./ Poľovnícka spoločnosť Martinské hole
30./ Mestskélesy Kremnica
31./ Poľovnícke združenie Urbariát Valča
32./ Poľovnícka spoločnosť Via Slovakia
33./ Poľovnícka spoločnosť Mošovce
34./ Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Sklené
35./ Poľovnícka spoločnosť Štiavnička
 • DOKUMENTY
  DOKUMENTY

  Dokumenty na stiahnutie.

 • LINKY
  LINKY

  Linky na partnerské webstránky.

 • FOTOGALÉRIA
  FOTOGALÉRIA

  Fotografie z našich podujatí.

 • MAPA
  MAPA

  Ako sa k nám dostanete.

 • Project5
  Project5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Project6
  Project6

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.