Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Prihláška na skúšky poľovných psov

Stíhanie disciplinárnych previnení od nadobudnutia platnosti a účinnosti zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve do schválenia Disciplinárneho poriadku Slovenskej poľovníckej komory.

Disciplinárny poriadok Slovenského poľovníckeho zväzu

Hlavné smery činnosti schválené po IX. sneme SPZ

Metodické pokyny pre činnosť dozorných rád organizačných jednotiek SPZ

Organizačný a rokovací poriadok SPZ. Podľa § 12 ods. 4 písm. b) Stanov SPZ, vydáva rada SPZ tento organizačný a rokovací poriadok SPZ

Príloha č. 3 Stanov SPK: „Symboly SPK: znak-logo, zástava, pečiatka, hymna“

Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu

Smernica pre kontrolnu cinnost DR po uprave na sneme v MI

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory - aktuálne úplné znenie

Zmena a doplnenie Stanov SPK zo zasadnutia snemu SPK dňa 22.06.2013

ZÁKON z 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznesenie IX. snemu SPZ

VYHLÁŠKA Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpočet zveri v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 222/2001 Z.z. (úplné znenie)

ZÁKON o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z. z.

ZMLUVA o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory aktuálne úplné znenie

Metodické pokyny pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v Slovenskom poľovníckom zväze

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY k žiadosti o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka

Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzinca

Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka

Poľovníctvo odbor, ktorý sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zvere a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva. Má však aj rekreačný význam.

Lov, ktorý je najstaršou zložkou poľovníctva je ľuďmi praktizovaný od praveku. Až do stredoveku mohli lov na území Slovenska uskutočňovať aj široké masy obyvateľstva. S rozvojom feudálnej moci sa poľovníctvo stalo výsadou vládnucej triedy. Začali sa objavovať zákazy lovu niektorých druhov zveri, alebo zákazy niektorých spôsobov lovu. Od 16. storočia mali spravidla poddanské obce zákaz zaoberať sa lovom. Neskôr v 18. storočí sa zákaz rozšíril aj na obyvateľstvo miest. V 19. storočí bolo poľovníctvo možné vykonávať spravidla iba v prípade ak daná osoba vlastnila určitú rozlohu pôdy.